Pla d'estudis i guies docents

PLA D'ESTUDIS DEL GRAU EN INFERMERIA (ANY 2009)


PLA D'ESTUDIS DEL GRAU EN INFERMERIA (ANY 2016)-REVERIFICAT

Titulació: G605 Grau en Infermeria
Branca de coneixement: Infermería
Durada: 4 anys
Crèits ECTS: 240 
Títul a què dona dret: Graduat/Graduada en Infermeria per la Universitat de Lleida 

  • Aprovat per la Junta de Facultad el 20/10/2015
  • Aprovat pel Consell de Govern el 27/10/2015
  • Aprovat pel  Consell Social a proposta del Consell de Govern 18/12/2015- acord 127/2015

Estructura del títol: en 5 mòduls

Caràcter de la Matèria Crèdits
Formació Bàsica (FB) 60
Obligatòries(OB) 78
Optatives (OP) 12
Pràctiques externes (PE)  81
Treball (TFG)  9
              TOTAL 240

 

L' estudiant ha de cursar 240 crèdits en un mínim de 4 anys,  la qual cosa implica una matriculació anual de 60 ECTS. Cada mòdul s'organitza en un conjunt de matèries distribuïdes al llarg dels diferents cursos i amb unes competències definides, de las quals es deriven uns continguts, activitats formatives i el corresponent sistema d'avaluació. A més a més, l'estudiant haurà de realitzar unes pràctiques en diferents centres assistencials i preparar i defensar un Treball Final de Grau.

Les matèries es divideixen en assignatures que és la unitat docent en què l'alumne es matricula, que se'imparteix i s'avalua. 
 
La docència es desplega semestralment.
 

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100450 BASES BIOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA: ANATOMIA T 6
100451 BASES BIOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA: FISIOLOGIA T 6
100454 BASES BIOQUÍMIQUES EN NUTRICIÓ PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA T 6
100456 PSICOLOGIA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA SALUT I HABILITATS DE COMUNICACIÓ T 6
100462 FONAMENTS TEÒRICS I METODOLÒGICS DE LES CURES INFERMERES B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100455 BASES CIENTÍFIQUES I BIOESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA SALUT T 9
100457 DETERMINANTS DE LA SALUT I SALUT PÚBLICA T 9
100458 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 1 T 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100473 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I B 6
SEGON CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100452 BASES FISIOLÒGIQUES I FARMACOLÒGIQUES PER L'ÚS I L'ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS T 6
100459 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 1 B 6
100463 ÈTICA I LEGISLACIÓ DE LES CURES EN INFERMERIA B 3
100465 CURES D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 1 B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100460 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 2 B 6
100464 GESTIÓ DE LES CURES D'INFERMERIA I SERVEIS DE SALUT B 3
100467 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 2 B 6
100472 INFERMERIA DE LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100453 BASES FISIOPATOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA T 6
100474 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 12
TERCER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100466 CURES D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 2 B 6
100469 CURES D'INFERMERIA SALUT MENTAL B 6
100470 CURES D'INFERMERIA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA B 6
100471 CURES D'INFERMERIA PERSONA GRAN B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100461 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 3 B 6
100468 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 3 B 6
100475 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 12
100476 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 12
QUART CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100480 TIC I SALUT APLICADES A L'ATENCIÓ A PACIENTS CRÒNICS O 6
100482 SALUT LABORAL I INFERMERIA DEL TREBALL O 6
100484 NEW TRENDS IN HEALTH CARE: AN INTERNATIONAL VIEW I O 6
100488 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 15
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100481 ATENCIÓ AL PACIENT AL FINAL DE VIDA O 6
100483 GESTIÓ DE LA DEMANDA O 6
100485 NEW TRENDS IN HEALTH CARE: AN INTERNATIONAL VIEW II O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100486 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 12
100487 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
100488 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 15
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100477 TREBALL DE FI DE GRAU B 9