PLA D'ESTUDIS DEL GRAU EN INFERMERIA (any 2009)- EN EXTINCIÓ


Titulació: Grau en Infermeria
Branca de coneixement: Infermeria
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Infermeria per la Universitat de Lleida

Estructura del Títol; aquest s'estructura en 5 mòduls

Caràcter de la Matèria Crèdits
Formació Bàsica (FB) 60
Obligatòries (OB) 66
Optatives (OP) 24
Pràctiques externes (PE) 78
Treball Fi de Grau (TFG) 12
              TOTAL 240

 

L’estudiant ha de fer 240 crèdits en una durada mínima de quatre anys, la qual cosa implica una matriculació anual de 60 ECTS. Cada mòdul s’organitza en un conjunt de matèries distribuïdes al llarg dels diferents cursos i amb unes competències definides, de les quals deriven uns continguts, activitats formatives i el seu corresponent sistema d’avaluació. L’estudiant també haurà de fer les pràctiques en diferents centres assistencials i preparar i defensar un treball de fi de grau.

Les matèries es divideixen en assignatures, que són les unitats docents de què es matricula l’a lumne, que s’imparteixen i s'avaluen. Totes les assignatures són de 6 ECTS. La docència es desplega semestralment, així que cada estudiant podrà cursar cinc assignatures per semestre.

GUIES DOCENTS DE CURSOS ANTERIORS: 2009-2010  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

 

*Segons la disposició transitòria primera de la Normativa Permanència d'extinció dels plans d'estudis, un cop extinguit cada curs dels plans d'estudis modificats total o parcialment, l'estudiant tindrà dret a ser avaluat durant els dos cursos següents. Els estudiants que hagin esgotat les convocatòries permeses sense haver superat les proves i vulguin continuar els estudis hauran de procedir a l'adaptació als nous plans d'estudis.